ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP TỰ KỶ

Theo Medical News Today, 05.4.2011.Có ba bài báo trong tháng 3/2011 đánh giá về Nhi khoa (xuất bản trực tuyến ngày 04 Tháng 4) kiểm tra các bằng chứng khoa học đằng sau các Phương pháp can thiệp: y tế, hành vi và phát triển cho chứng tự kỷ (ASD). Được tài trợ bởi AHRQ-the Agency for Healthcare Research and Quality (Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế của Hoa Kỳ), nghiên cứu nhằm kiểm tra các nghiên cứu được xuất bản từ năm 2000 đến tháng 5/2010 về Tự kỷ (ASD), những can thiệp cho trẻ em lứa tuổi 12 và nhỏ hơn.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy chứng cứ vững chắc cho một vài phương pháp điều trị, nhưng cũng cần phải nghiên cứu thêm để xác định các cách tiếp cận cụ thể có hiệu quả nhất cho từng  trẻ em riêng biệt.

Trong bài (*1) “Mt đánh giá h thng điu tr y tế  cho tr em Ri lon T k” nhà nghiên cu tìm thy bng chng rõ rt có chút ít li ích vi hu hết các thuc dùng đ điu tr ASDs. Dược phm được ch đnh điu tr hành vi phá phách, đã có nhng bng chng rõ ràng đ giúp cho h s dng được.

Các thuc chng lon thn risperidone và aripiprazole tng có ít nht hai th nghim ngu nhiên cho thy các ci thin trong hành vi phá phách, hiếu đng thái quá và hành vi lp đi lp li. Tuy nhiên, c hai loi thuc cũng gây ra tác dng ph đáng k, bao gm tăng cân và gim đau, s dng thuc gii hn cho bnh nhân suy kém trm trng.

Không đ chng c  có giá tr đ đánh giá nhng li ích tim năng và tác dng ph ca các th thuc khác dùng đ điu tr chng t k, bao gm các cht c chế tái hp thu serotonin, và thuc kích thích.

Trong mt bài báo phát đi cùng ngày (*2), “Mt đánh giá h thng ca Secretin cho tr T k ” nhà nghiên cu kim tra bng chng điu tr cho tr t k vi secretin, mt polypeptide tiêu hóa được s dng đ điu tr viêm loét d dày tá tràng. Tác gi nghiên cu tìm thy bng chng rõ rt – secretin không hiu qu cho tr mc chng t k, và nói rng các nghiên cu nhiu hơn na không được bo đãm.

Nghiên cu(*3) “Mt đánh giá có h thng v can thip sm chuyên sâu cho  Ri lon T k/Ph ” xem xét 34 nghiên cu chuyên sâu v can thip sm hành vi  và phát trin cho tr nh vi ASDs.

Kết qu thu lượm được cho thy trong các nghiên cu, vi các  phương pháp can thip tp trung nhn mnh vào  hành vi c th (ví d như  cách tiếp cn UCLA / Lovaas) và nguyên lý  phát trin (ví d, Bt đu sm theo Denver- the Early Start Denver Model).

Cách can thip có kết qu:  ci thin được nhn thc, k năng ngôn ng và k năng thích nghi hành vi mt s tr nh vi ASDs. Tuy nhiên, vài công trình được nghiên cu đánh giá có cht lượng tt và bng chng hin ti chưa đ cung cp  chng c vng chc đ ng h  bt kỳ phương pháp can thip sm đơn l nào.

Các tác gi nghiên cu kết lun, các tiếp cn can thip sm có tim năng đáng k nhưng cn phi tiếp tc nghiên cu thêm đ xác đnh rõ; can thip theo các phương pháp này dường như  ch  có li ích thích hp cho tng  tr em c th.

Nguồn:Viện Nhi Khoa Mỹ   (American Academy of Pediatrics)
(*1) “A Systematic Review of Medical Treatments for Children with Autism Spectrum Disorders”  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2011-0427v1
(*2) “A Systematic Review of Secretin for Children With Autism Spectrum Disorders”  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2011-0428v1
(*3)”A Systematic Review of Early Intensive Intervention for Autism Spectrum Disorders” http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2011-0426v1

TrungNguyen&Ngọc Uyên đọc,dịch và giới thiệu từ:  “Evidence Review Of Interventions For Autism”, http://www.medicalnewstoday.com/articles/221291.php

NGUỒN: BLOG TRUNGNGUYEN

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *