MỐI LIÊN KẾT TỰ KỶ – ADHD

Các triệu chứng của cả hai, ADHD và chứng tự kỷ, là tương tự có thể làm cho việc chẩn đoán trở nên khó hiểu. Hành vi đôi khi liên kết với ADHD thực sự có thể được gây ra bởi chứng Tự Kỷ. Trẻ em được chẩn đoán bị ADHD với tự kỷ có thể có một rối loạn khác mạnh hơn . Tuy nhiên, sự hiện diện của cả hai rối loạn này nơi trẻ làm cho tình trạng trở nên khó chịu và phức tạp hơn để điều trị.

Gần đây có một bài báo tiếng Việt có th làm cho bn phi suy nghĩ ? Tôi có nh NgcUyên tìm hiu nơi các thy dy UTAS-Australia v mt mi liên kết nào đó gia chng ADHD và T k.

Vì đang là mùa thi Úc nên vic trao đi không có được nhiu thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi được gii thiu mt quyn sách v vn đ này, và chưa có dp đc hết. Tuy nhiên, đ đáp ng ngay vic tìm hiu mt cách đúng đn vn đ khá hóc búa này tôi gii thiu bài viết ngn đ chúng ta có nhng khái nim sơ nét.

Kết ni T k – ADHD

Hình minh họa From http://1.bp.blogspot.com/_

Vic chn đoán ADHD có th, dường như đôi khi được xem như là t l vi đa s áp đo. Nhưng không may, mt s t l phn trăm nào đó   tr em b ADHD cũng có các ri lon khác cùng tn ti.

Có mt t l phn trăm ca tr em được chn đoán b ADHD và mc chng t k. Trong thc tế có mt s nhà nghiên cu tin rng có mt kết ni ADHD và  t k.

ADHD là gây ra bi s mt cân bng hóa hc (* liên quan đến cht dn truyn thn kinh Dopamine ) trong não b con ca bn, nh hưởng đến kh năng tp trung ca chúng. ADHD cũng thường nh hưởng đến kh năng ca con bn đ kim soát hành vi bc đng và kh năng kim soát nhp đ hot đng ca chúng.

T k là mt ri lon phát trin thn kinh làm suy yếu các kh năng tương tác xã hi ca con bn, và nh hưởng đến giao tiếp bng li nói và không li.

Các triu chng ca c hai, ADHD và  chng t k, là tương t có th làm cho vic chn đoán tr nên khó hiu. Hành vi đôi khi liên kết vi ADHD thc s có th được gây ra bi chng T K.

Tr em được chn đoán b ADHD vi t k có th có mt ri lon khác mnh hơn . Tuy nhiên, s hin din ca c hai ri lon này nơi tr làm cho tình trng tr nên khó chu và phc tp hơn đ điu tr.

Điu quan trng là đm bo rng con ca bn phi được chn đoán và điu tr tt nht cho bt kỳ ri lon cùng tn ti mà chúng phi chu đng.

Nhng đim tương đng vi các triu chng T K – ADHD

Bi vì các triu chng ADHD và chng t k có th có v tương t,  điu rt quan trng là đ xác đnh rõ ràng, mt cách cht ch các triu chng  nhm đm bo rng con ca bn được điu tr cho các chng ri lon mt cách thích hp.

Tùy chnh kế hoch điu tr cn được thiết kế cho tr em da trên s hin din và mc đ nghiêm trng ca mi chng ri lon cùng tn ti.

ADHD và các triu chng T K tương t liên quan đến,…

Hiếu đng thái quá

Các triu chng ADHD ca con bn có th gây ra hành vi hiếu đng, trong khi các triu chng t k có th dn con em ca bn b kích thích và quá kích thích có th b hiu sai là hiếu đng thái quá.

Quá mn cm

Mt đa tr mc chng t k có th cc kỳ nhy cm vi xúc giác ( như b s vào người)  và b mt cu to ca vi vóc . Tr em b ADHD có th d dàng b phân tâm bi nhng yếu t tương t, có th làm cho chúng xut hin phn ng  quá nhy cm.

Bt phát hành vi bc đng.

Các triu chng  ADHD và  t k đu bao gm tình trng con ca bn làm vic gì đó mà không thông qua nhng điu suy nghĩ , chng hn như lao mình như tên bn vào xe c trên đường giao thông.

Không có kh năng điu chnh đ thay đi.

ADHD và bnh t k đu liên quan đến các triu chng ca vic không có kh năng đ thích ng vi nhng thay đi thói quen. C hai ADHD và tr em mc chng t k có th phn ng tiêu cc đi vi nhng thay đi trong thói quen, làm cho khó phân bit đó là phn ng gây ra do ri lon nào (ADHD hay TK).

Nhng thách thc mang tính xã hi.

Tr em vi ADHD gp khó khăn trong hot đng mt cách thích hp trong các tình hung xã hi, và có th gp khó khăn trong mi quan h vi nhng người khác. Mt đa tr mc chng t k không có kh năng đ to ra tình cm đáp li và  luôn vt v đ tương tác vi nhng người khác.

Do, dường như có mt kết ni ADHD và chng t k vi mt s tr em, điu khôn ngoan chính là đ con ca bn hoàn toàn được đánh giá đúng cho bt kỳ ri lon cùng tn ti  mt khi được chn đoán đánh giá là ADHD.

S hiu biết chính xác nhng gì bn đang phi đi phó liên quan đến tình trng ca con bn, s cho phép bn tìm kiếm nơi các phương pháp điu tr tt nht có th cho chúng.

TrungNguyen dịch và giới thiệu theo “The ADHD Autism Connection” http://www.child-development-guide.com/adhd-autism.html

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *